Blog

​Useful Vietnamese phrases part 1

​Useful Vietnamese phrases part 1

18th Apr 2022

1. Tàm tạm - So-so 2. Lặp đi lặp lại - Over and over 3. Không ngừng - On and on 4. Từng cái một - One by one 5. Hết lần này tới lần khác - Time after time 6. Đôi bên cùng có l … read more